2011 S.O.S İstanbul Yarışması Jüri Raporu

S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık "Kuşdili ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler" Fikir Projesi Yarışması Jüri Çalışması


TUTANAK 1:

Yarışmanın asli jüri üyeleri ile danışman ve raportör 03 Aralık 2011 günü, saat 10:00'da İTÜ, Taşkışla’da eksiksiz olarak toplanmıştır.

Jüri üyeleri yarışmaya katılan projeleri daha önce görmediklerine dair güvence vermişlerdir.

Yarışma raportörü Dilek Safer, danışmanı ve jüri üyelerini, yarışma projelerinin teslim alınması, asılması ve süreçleri hakkında bilgilendirmiştir. Toplam 59 adet proje teslim edildiği, bu projelerden 56’sının proje teslim tarihi olan 15.10.2010 günü Raportörlüğe ulaştığı belirtilmiştir.

Süresi içinde teslim edilmeyip Raportörlüğe 15.10.2010 günü ulaşan 3 adet proje jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Danışman Jüri Üyesi: Umut İnan

Asli Jüri Üyeleri:

Gürhan Bakırküre (Jüri Başkanı)

Ali Muslubaş

Yavuz Selim Sepin

Yalçın Türkdoğan

Umut İyigün

Yedek Jüri Üyesi: Lütfü Ünver

Raportör: Dilek SAFER

JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

PROJE SIRA NO

RUMUZ

1.ELEME

2.ELEME

3.ELEME

SONUÇ

1

35918

ELENDİ

2

86891

3. MANSİYON

3

30705

1.MANSİYON

4

35710

ELENDİ

5

52749

1. ÖDÜL

6

78586

5.MANSİYON

7

19189

ELENDİ

8

15911

ELENDİ

9

16109

ELENDİ

10

37486

ELENDİ

11

28350

ELENDİ

12

84631

2. MANSİYON

13

10387

ELENDİ

14

05044

ELENDİ

15

28067

3. ÖDÜL

16

78534

ELENDİ

17

35629

ELENDİ

18

15117

ELENDİ

19

26108

ELENDİ

20

28074

4. MANSİYON

21

26041

ELENDİ

22

70191

ELENDİ

23

73946

2. ÖDÜL

24

80760

ELENDİ

25

44947

ELENDİ

26

05312

ELENDİ

27

38947

ELENDİ

28

10101

ELENDİ

29

42167

ELENDİ

30

61534

ELENDİ

31

11111

ELENDİ

32

57482

ELENDİ

33

78531

ELENDİ

34

10689

ELENDİ

35

52038

ELENDİ

36

97735

ELENDİ

37

26019

ELENDİ

38

79483

ELENDİ

39

38417

ELENDİ

40

35367

ELENDİ

41

13890

ELENDİ

42

47756

ELENDİ

43

42728

ELENDİ

44

67351

ELENDİ

45

34724

ELENDİ

46

20907

ELENDİ

47

63912

ELENDİ

48

41565

ELENDİ

49

22685

ELENDİ

50

16597

ELENDİ

51

13264

ELENDİ

52

64859

ELENDİ

53

06327

ELENDİ

54

41127

ELENDİ

55

18074

ELENDİ

56

36327

ELENDİ


Not :

1. Ödül ile 1., 2. Mansiyonlara ilişkin kararlar oyçokluğu ile alınmıştır.

3., 2. Ödüller ile 3., 4.,5. Mansiyonlara ilişkin kararlar oybirliği ile alınmıştır.


JÜRİ RAPORU

1. Eleme :

Bu aşamada teslim edilen projenin yeterli olgunlukta olması kriter olarak benimsenmiştir.

Bu aşamada elenen proje olmamıştır. 56 proje bir sonraki elemeye geçmiştir.

2. Eleme :

Bu aşamada projeler aşağıdaki kriterlere göre incelenmiştir :

Tematik açıdan şartname programının algısı, (çayır fonksiyonunun göz ardı edilmesi, fazla yapılaşma, arkeolojik alan olarak ele alma, vb.)

Ulaşım çözümünün yeterliliği,

Anlatım dili ve tasarımın olgunluğu.

Bu bağlamda; 1, 4, 7, 8 9, 10, 13, 14, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56 sıra numaralı projeler bu aşamada elenmiştir. 23 proje bir sonraki elemeye geçmştir.


3. Eleme :

Bu aşamada projeler aşağıdaki kriterlere göre incelenmiştir :

Yarışma alanının rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesine yönelik öneriler,

Yarışma alanına kentsel ölçekte yaklaşım,

Trafik ve otopark sorununa yaklaşım ve çözümlemeler,

Yarışma alanının bir kent odağı olabilmesi adına önerilen kullanımlar ve çözümlemeler,

Tramvay deposunun (itfaiye binası) yeniden ele alınışı.

Bu bağlamda; 11, 16, 18, 19, 22, 25, 34, 35, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 51 sıra numaralı projeler bu aşamada elenmiştir. 8 proje bir sonraki elemeye geçmiştir.


4. Eleme :

Ödül ve mansiyon grubuna kalan 2, 3, 5, 6, 12, 15, 20, 23 sıra numaralı projeler üzerinde yapılan değerlendirme de 5, 15,23 sıra numaralı projelerin ödül grubuna alınmasına, 2, 3, 12, 20, 23 sıra numaralı projelerin mansiyon grubunda yer almasına karar verilmiştir. Projelerin tartışılarak değerlendirilmesi ile ödül ve mansiyonlar sıralanmıştır.


5.Mansiyon (6 sıra numaralı proje)

Yarışma alanının yeşil alan olarak düzenlenmesi, kuşlarla ilgili özgün kullanım önerileri, ortaya konan yapay yükseltiler ile topografyanın yükselerek çevresel etkilerden koparılması başarılı bulunmakla beraber, tasarımın odak noktasının olmaması, alanın yaşamasına yönelik fonksiyonlardaki eksiklikler, otoparkların iç çözümler ile trafik çözümü eleşitri almıştır.

Proje oy birliği ile beşinci mansiyona seçilmiştir.


4. Mansiyon (20 sıra numaralı proje)

Yarışma alanına kent ölçeğinde yaklaşım, analizler, dere-kıyı ilişkileri ve topografyanın şekillendirilerek çayırın canlandırılması yaklaşımı olumlu bulunmuştur.

Alana ait trafik çözümlemeleri ve toplu taşıma önerisinin alanın bütüncül algısını bozması eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile dördüncü mansiyona seçilmiştir.


3. Mansiyon (2 sıra numaralı proje)

Yarışma alanına ilişin çözümlemelerdeki süreç tasarımı, alanın bir çayır olarak kurgulanışı, dere ile ilişkilerin çözümü, pazar olgusunun devamlılığına dair yerinde vurgu başarılı bulunmuştur.

Önerilen topografya ve buna bağlı olarak meydan vurgusunun çayırla beraber ele alınışını zayıflatmıştır. Trafik çözümünün alana ulaşımı güçleştireceği görüşü hakim olmuştur.

Proje oy birliği ile üçüncü mansiyona seçilmiştir.


2. Mansiyon (12 sıra numaralı proje)

Yarışma alannın yakın çevresi ilişkileri ve sorunları ele alışı olumlu bulunmakla beraber atanan fonksiyonlar için öngörülen mekanlar ve bunların organizasyonu eleştiri almıştır.

Proje oy çokluğu ile ikinci mansiyona seçilmiştir.


1. Mansiyon (3 sıra numaralı proje)

Yarışma alanına dair geleceğe yönelik gelişme projeksiyonu ve “bulaşıcı yeşil” konsepti ile açıklanan peyaj önerileri, derenin ele alınışı başarılı bulunmuştur.

Baskın yaya akışı ve buna bağlı meydanlaşamama ile öneri fonksiyonların yeterli bulunmaması eleştirilmiştir.

Proje oy çokluğu ile birinci mansiyona seçilmiştir.


3. Ödül (15 sıra numaralı proje)

Yarışma alanına ilişkin analizler ve grafik anlatım başarılı bulunmuştur. Kendi ölçeğine bağlı kalarak önerilmiş olan geçirgen mimari dil olumlu karşılanmıştır.

Kurbağalı Dere’nin yarışma alanına çekilmesi fikri olumlu bulunmakla beraber, önerilen kullanım şekli eleştiri almıştır. Yoğun kullanımda önerilmiş olan çözümün işlemeyeceği öngörülmüştür. Önerilen kapalı mekanların iç çözümleri eleştiri almıştır.

Proje oy birliği ile üçüncü seçilmiştir.


2. Ödül (23 sıra numaralı proje)

Yarışma alanının kentsel ölçekte ele alınışı, çevre yeşil alanlarla ilşikisinin kurulması,yaya alanlarının örgüsü ve önerilen topografya ile odaklanmanın sağlanması, çayır olgusunun canlandırılması fikirleri başarılı bulunmuştur. Önerilen topografya ile birlikte çözümlenen kapalı alan önerileri, mevcut İtfaiye Binası’nın proje kurgusuna uygun olarak botanik parkı olarak değerlendirilmesi önerisi ve otopark ihtiyacının Söğütlüçeşme İstasyonu altında karşılanması fikirleri olumlu bulunmuştur.

Trafik çözümlemeleri eleştiri almıştır.

Proje oy birliği ile ikinci seçilmiştir.


1. Ödül (5 sıra numaralı proje)

Yarışma alanının Yoğurtçu Parkı ve Moda Burnu ile ilişkilendirilerek genleştirilmesi, Kurbağalı Dere’nin projenin parçası olarak ele alınması ve oluşturulan köprüler ile Fenerbahçe yönünde bağlanması olumlu bulunmuştur. Trafik çözümlemesi ile otopark önerisi başarılı bulunmuştur. Kent meydanının iyi işlenmesi, saat kulesinin fikir olarak gelişime açık olması beğeni toplamıştır.

Sert zemin algısının fazla olasına rağmen bu durumun proje kurgusu içinde giderilebileceği kanısı oluşmuştur. Yarışma alanı ile ilgili önerilen fonksiyonların içeriği eleştiri almıştır.

Çevreye uyumlu yaklaşımı ve yalın anlatımı ile projenin ulaşmış olduğu olgunluk seviyesi ile oy çokluğuyla birinci seçilmiştir.


YARIŞMA İLE İLGİLİ JÜRİ GÖRÜŞÜ

Yarışmaya katılım beklentimizin üzerinde olmuştur.

Projelerdeki analizler pek çok projede üst düzeyde başarılı bulunmakla beraber, analizlerdeki bu olgunluk genelde tasarıma bu ölçüde yansıtılamamıştır. Aynı durum grafik sunumlar için de geçerlidir.

S.O.S. konseptinin kent ölçeğinde, nispeten büyük sayılabilecek alanlarda ortaya konması, yakın gelecekte meslek pratiğine adım atacak meslektaşlarımız açısından zorlu bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.Kent ölçeğindeki yaklaşımların, belirli bir deneyim ve görgünün dışında, mekanın/alanın deneyimlenmesini gerektirdiği açıktır. Katılımın yaygınlaşması ve tasarım kalitesinin arttırılarak S.O.S. konseptinin daha verimli kılınması adına; bundan sonraki olası yarışmaların daha kısıtlı bir çevrede, belki yapı ölçeğine indirgenmesinin doğru olacağı görüşünü taşıyoruz.

Yarışma kültürünün gelişmesi, mimarlık duyarlılığının arttırılması adına yarışmayı organize eden İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’ne, yarışmayı destekleyen sponsorlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ödül alan veya alamayan tüm katılımcı ekipleri, katılımları için tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Saygı ile,

Danışman Jüri Üyesi: Umut İnan

Asli Jüri Üyeleri:

Gürhan Bakırküre (Jüri Başkanı)

Ali Muslubaş

Yavuz Selim Sepin

Yalçın Türkdoğan

Umut İyigün

Yedek Jüri Üyesi: Lütfü Ünver


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

S.O.S İstanbul Hakkında