2010 S.O.S İstanbul Yarışması Jüri Raporu

S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık "Küçüksu ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler" Fikir Projesi Yarışması Jüri Çalışması

TUTANAK 1
Yarışmanın asli jüri üyeleri ile danışman ve raportör 16.06.2010 günü, saat 14:00'te İSTANBUL SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ merkezinde eksiksiz olarak toplanmıştır.

Jüri üyeleri yarışmaya katılan projeleri daha önce görmediklerine dair güvence vermişlerdir.

Yarışma raportörü Dilek Safer, danışmanı ve jüri üyelerini, yarışma projelerinin teslim alınması, asılması ve süreçleri hakkında bilgilendirmiştir. Toplam 36 adet proje teslim edildiği, bu projelerden 33’ünün proje teslim tarihi olan 14.06.2010 günü Raportörlüğe ulaştığı belirtilmiştir.

Süresi içinde teslim edilmeyip Raportörlüğe 15.06.2010 günü ulaşan 3 adet proje jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Danışman Jüri Üyesi: Doğan KUBAN
Asli Jüri Üyeleri:
Ersen GÜRSEL (Jüri Başkanı)
Kerem ERGİNOĞLU
Doğan HASOL
Cem SORGUÇ
Aydan VOLKAN
Raportör: Dilek SAFER

JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

PROJE SIRA NO

RUMUZ

1.ELEME

2.ELEME

3.ELEME

SONUÇ

1

81067

ELENDİ

2

20687

ELENDİ

3

23673

ELENDİ

4

74159

ELENDİ

5

46584

ELENDİ

6

35875

ELENDİ

7

12086

ELENDİ

8

38417

ELENDİ

9

47489

ELENDİ

10

13584

ELENDİ

11

72067

3. ÖDÜL

12

83925

ELENDİ

13

ECE

ELENDİ

14

25880

2. ÖDÜL

15

ALLEE

ELENDİ

16

26112

ELENDİ

17

37920

ELENDİ

18

33063

ELENDİ

19

74182

ELENDİ

20

22016

ELENDİ

21

35271

ELENDİ

22

18241

ELENDİ

23

74054

MANSİYON

24

30348

ELENDİ

25

32732

MANSİYON

26

46269

ELENDİ

27

98264

ELENDİ

28

18081

ELENDİ

29

53480

ELENDİ

30

15218

MANSİYON

31

14141

1. ÖDÜL

32

21580

ELENDİ

33

15510

ELENDİ

Not :

  1. Ödül ve Mansiyonlara ilişkin kararlar oybirliği ile alınmıştır.
  2. Mansiyonlar arasında sıralama yapılmamıştır.

1. Elemede 1,2,3,7,13,15,16,18,19,20,27,29,32 no.lu projeler elenmiştir.

2. Eleme :

04 sıra no.lu proje: Genel planlama, sirkülasyon ve fonksiyon kullanımı olumlu bulunmasına karşın ağaç kaidelerinin tasarımının, ağaç tabiatına aykırı olması ve bu elemanların kavramsal kurguda oluşturduğu etki olumsuz bulunmuştur. (R: 74159)

05 sıra no.lu proje: Kültürel merkez ağırlıklı önerisi ve cesur bir fikri taşıması olumlu bulunmasına karşın yarışma ve yarışma alanı şartlarının dışına fazlaca düşüldüğü, yoğunlaşmaya neden olduğu ve yüksek hacimsel etkisi nedeniyle olumsuz bulunmuştur. (R: 46584)

06 sıra no.lu proje: Raylı sistemin kurgusu, alanı iki ayrı parçaya bölmesi ve merkez ışınsal planlama etkisi olumsuz bulunmuştur.( R: 35875)

08 sıra no.lu proje: Mevcut ve öneride korunan yol ile çayır ve deniz arasına yerleştirilen kütleler nedeniyle, yolun ve arka yerleşimlerin denizle ilişkisini görsel ve coğrafi olarak kesmesi olumsuz bulunmuştur. (R: 38417)

09 sıra no.lu proje: İki dereyi birleştiren kanalın araziyi parçalama biçimini ve mevcut Üniversite kampusunu kaldırıp yerine daha hacimli binalar kurgulanması nedeniyle olumsuz bulunmuştur. (R: 47489)

10 sıra no.lu proje: Yarışma alanının yoğun parçalanması ve bir bütüne ulaşamaması nedeniyle yarışmanın amacına uygun bulunmamıştır. (R: 13584)

17 sıra no.lu proje: Yarışma alanının fazlasıyla parçalanması olumsuz bulunmuştur. (R: 37920)

22 sıra no.lu proje: Proje alanı içerisinde getirilen öneriler olumlu bulunmasına karşılık, gelişmiş bir öneri haline gelememiştir. (R: 18241)

24 sıra no.lu proje: Zorlama bir tasarım haline gelmiş önerinin, proje alanını da parçalaması, 3 boyut etkisi ile tanımlanamayan parça modüller olumsuz bulunmuştur. (R: 30348)

26 sıra no.lu proje: Kıyı bandının ele alınış biçimi olumlu bulunmasına karşın yarışma alanını oluşturan Küçüksu Çayırı'nın fazlası ile kaplanması, sertleştirilmesi olumsuz bulunmuştur. (R: 46269)

27 sıra no.lu proje: Yarışma alanının tümünü, üniversiteyi de içine alacak şekilde bir bütün olarak ele alması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ancak yarışma alanının bütününe bakıldığında aşırı derecede aktif alana dönüştürülecek şekilde işlevlendirilmesi ile üniversitenin yeni düzeni için öngörülen kullanım alanlarının proje mekânını olumsuz etkilediği görülmüştür. ( R: 98264)

28 sıra no.lu proje,: Yarışmanın amacı dışında gelişen doğaya fazlası ile müdahale olumsuz bulunmuştur. ( R: 18081)

33 sıra no.lu proje: Fonksiyon önerisi ve tarihsel doku duyarlılığının olumlu bulunmasına karşılık, prefabrike öğelerin parçalı ve birbirinden kopuk yapısı, sirkülasyon yapısının tanımsız kullanımı ve yoğunluğu nedeniyle olumsuz bulunmuştur. (R: 15510)

3.Eleme

12 sıra no.lu proje: Proje geliştirme sürecinin olumlu bulunmasına karşılık, proje alanının yoğun sertleştirilmesi sonucu yarışma amacının dışına çıkıldığı gerekçesi ile olumsuz bulunmuştur. (R: 83925)

21 sıra no.lu proje: Deniz ulaşım analizi ve bu doğrultuda öneri getirilmesi, büyük ölçekte düşünülmesi başarılı bulunmuş, ancak gerek fonksiyon ve arazi kullanımı gerekse de yarışma sunumundaki aşırı grafik anlatımın proje bütünlüğüne ve anlaşılmasına olan olumsuz etkisi nedeniyle yetersiz bulunmuştur. (R: 35271)


Kazanan Projeler Hakkında Jüri Görüşleri

Mansiyonlar: Mansiyonlar arasında sıralama yapılmamıştır.

23 sıra no.lu proje: Tanımsız kalan konser alanı ve ilişkili mekânların netleşmemiş olması, sirkülasyonun parçalı ve tanımsız yapısı olumsuz bulunmuştur; buna karşılık genel planlamasındaki tutarlılık nedeniyle proje mansiyona değer görülmüştür. (R: 74054)

EMRA AKIN (MSÜGSF)

OĞUZHAN ABDİK (MSÜGSF)

KUTAY KESKİN (MSÜGSF)

25 sıra no.lu proje: Fonksiyon çeşitliliği ve planlama ve yeşil alan kurgusu olumlu bulunmakla beraber konser alanının yerleşimi, Göksu deresinde tekne limanın kurgusu ile iki dere arasında yeşil alanı iki parçaya ayıran otopark önerisi olumsuz bulunmuştur. (R: 32732)

İLKNUR KARLI (MSÜGSF)

NİHAN TUĞCU (MSÜGSF)

30 sıra no.lu proje: Yapılaşma, sirkülasyon ağırlığı olumsuz bulunsa da başarılı alan analizi, ekolojik kaygısı, modüler kurgu yapısı ve sürekliliği nedeniyle proje mansiyona değer görülmüştür. (R: 15218)

SİNAN GÜNAY (İTÜ)

MUSTAFA BULGUR (İTÜ)

3. ödül

11 sıra no.lu proje: Mimari ifadesi ve çok parçalı yapısı ile üçüncü boyut etkisi olumsuz bulunmuşsa da genel planlaması, yarışma şartlarına getirdiği çözüm ve çevre analizindeki tutarlılık nedeniyle

3. Ödüle değer görülmüştür. (R: 72067)

ESRA KOYUN (YTÜ)
DUYGU NART (YTÜ)

2. ödül
14 sıra no.lu proje: Dereye dik oluşturulan artikülasyonun alanı bölmesi, hostel, yurt gibi kimi yapıların su kıyısında önerilmesi, tarihi ve çevresel ilişki bağlamında olumsuz bulunmuşsa da önerilen kanal ile buna bağlı çevre ilişkisi ve genel fonksiyon kararları, dinamik etkisi; yolun, projelendirilen yeşil alanın kısmen altına alınması olumlu bulunmuş ve proje

2. Ödüle değer görülmüştür. (R: 25880)
FIRAT DOĞAN (İTÜ)

1. ödül
31 sıra no.lu proje: Öngörüsü, kontrollü müdahalesi ve kıyı bandı kurgusu, alanı ve öneriyi doğrudan ve anlaşılabilir şekilde anlatan grafik etkisi, çevre analizi ile geldiği nokta itibariyle başarılı bulunan proje
1. Ödüle değer görülmüştür. (R: 14141)
YEKTA İPEK (İTÜ)
ECEHAN ESRA TOP (İTÜ)

Tarihi Veriler Üzerine Gözlemler
Yarışma, İstanbul’un ilk yerleşme yeri olarak kent tarihinde özel bir yeri olan Anadoluhisarı Kalesi’nin çevresinde, Boğaziçi topoğrafyasının zamanımıza kadar gelerek simgesel değer kazanmış iki deresi arasındaki tarihi mesire yerinin konumunu yarışmanın ana teması olarak sunmuştur. Şartnamede açıkça belirtildiği gibi, tarihi değeri yüksek yapıtlar olan Anadoluhisarı Kalesi, Küçüksu Kasrı ve Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi, değerlendirilmesi gereken tarihi röperlerdi. İki derenin tanımladığı coğrafi alan (kentsel koruma alanı) 18. yüzyılda I. Mahmut’un sarayının bahçesinin anısı olan anıtsal ağaçlar da içermektedir.

Jüri bu alanın planlanmasında fiziksel ve tarihi röperlerin yönlendirici veriler olarak değerlendirilmesini ve bunun mekânsal düzenlemeye yansımasını ve bunların vurgulanmasını beklemiştir. Bu nedenle tarihi anıtları ve ağaçları tasarım öğesi olarak göz önüne almış projeler tarihi röperlere duyarlılıklarıyla olumlu bir kategori oluşturmuşlardır.

Doğan Kuban
Danışman Jüri Üyesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

S.O.S İstanbul Hakkında